Sos Holistische Psychologie
6. Algemene Voorwaarden

6. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SHP 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Deze Algemene Bepalingen zijn onlosmakelijk verbonden met de Product Specifieke Bepalingen en andersom.  

Artikel 1. Algemene Bepaling 

1.1  Sos Holistische Psychologie (SHP) is een eenmanszaak statutaire gevestigd en  kantoorhoudende aan de Prinsenlaan 9, 4336 HH te Middelburg, hierna te noemen “SHP”.  

1.2  “Diensten” worden gedefinieerd als alle Diensten welke door SHP worden geleverd aan haar  afnemer, hierna te noemen: ”Afnemer” of “Cliënt”. 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

2.1 Deze algemene voorwaarden van SHP, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen, tussen SPH en de Afnemer en Cliënt. Naast deze Algemene Voorwaarden, zijn de relevante onderdelen uit de product specifieke bepalingen (hierna: “Product Specifieke Bepalingen”) van toepassing op de overeenkomst met de Afnemer of Cliënt. Deze kan worden geraadpleegd via de website van SHP. 

2.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn onderhavige Algemene  Voorwaarden van toepassing en niet de algemene voorwaarden van de Afnemer of Cliënt,  ook niet in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van SHP. Door ondertekening van een  offerte of een overeenkomst, hierna te noemen de “Overeenkomst”, gaat de Afnemer of  Cliënt akkoord met het van toepassing zijn van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat in de offerte, zijn de offertes van SHP vrijblijvend en  geldig tot 8 (acht) weken na dagtekening van de offerte. Offertes zijn herroepelijk en kunnen  door SHP binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de acceptatie worden herroepen. 

3.2 Overeenkomsten worden gesloten voor de periode zoals tussen de partijen  overeengekomen. 

3.3 Wijzigingen op en toevoegingen aan de bepalingen van zowel de Overeenkomst en/of de  Algemene Voorwaarden als ook mondelinge overeenkomsten, zijn slechts van toepassing na  schriftelijke bevestiging door partijen. 

3.4  De Overeenkomst vormt samen met deze Algemene Voorwaarden en de Product Specifieke Bepalingen de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het hierin geregelde onderwerp en treedt in de plaats van iedere eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomst of akkoord tussen  partijen met betrekking tot het hierin geregelde onderwerp. 

3.5 SHP kan niet aan haar Overeenkomst worden gehouden indien de Afnemer of Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de Overeenkomst, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 4. Dienstverlening 

4.1  Tenzij anders is overeengekomen dienen partijen hun wederzijdse verplichtingen uit hoofde  van de Overeenkomst na te komen vanaf de dag na totstandkoming van de Overeenkomst.  In het geval dat de Afnemer of Cliënt om wat voor reden dan ook SHP niet (tijdig) in staat  stelt de overeengekomen Diensten uit te voeren, zullen alle in dit verband voor SHP  ontstane kosten voor rekening van de Afnemer of Cliënt. 

4.2 SHP is verantwoordelijk voor het leveren van de overeengekomen Diensten.  

4.3 In het geval dat het verlenen van Diensten wordt beëindigd om redenen waar SHP niet  verantwoordelijk voor is, dient de Afnemer of Cliënt de door SHP geleden schade (bestaande  uit onder meer de gederfde winstmarge) te vergoeden. 

Artikel 5. Tarieven 

5.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege. 

5.2 Bij het geven van Workshops, Interactieve Presentaties en Consulten aan huis zijn de tarieven inclusief reiskosten, tenzij anders overeengekomen. 

5.3 SHP is bevoegd de tarieven voor de door haar te verrichten Diensten jaarlijks (met ingang van 1 januari) vast te stellen. 

Artikel 6. Betaling 

6.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen de door SHP uitgebrachte facturen aan de Afnemer of Cliënt binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de betreffende factuur te worden voldaan. Betaling door de Afnemer wordt geachte te zijn gedaan ter voldoening van de oudste openstaande factuur van SHP. 

6.2 Bij niet-tijdige betaling heeft SHP het recht een incassobureau in te schakelen. Betalingen die ontvangen worden van de Afnemer of Cliënt zullen eerst worden aangewend om openstaande facturen te voldoen, zulks onverminderd de verplichting van de Afnemer of Cliënt de overige openstaande facturen te voldoen.  

6.3 Op eerste verzoek van SHP stelt de Afnemer een zekerheid, in een vorm naar keuze van SHP, voor de betaling. 

6.4 De Afnemer of Cliënt is niet gerechtigd om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SHP. 

6.5 Bij niet-tijdige betaling is de Afnemer of Cliënt in gebreke zonder dat nadere ingebrekestelling of aanmaning vereist is, en is de Afnemer of Cliënt een direct opeisbare rente over het achterstallige bedrag gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd, met een minimum van 1 % per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. 

6.6 Als de Overeenkomst nog niet (volledig) is uitgevoerd, behoudt SHP zich het recht voor nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling van het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Indien de betaling niet is gedaan binnen de na kennisgeving verder vastgelegde periode, is SHP bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar keuze van SHP, door middel van een schriftelijke verklaring, een en ander onverminderd haar recht op schadevergoeding.  

6.7 Indien de Afnemer of Cliënt in gebreke blijft zullen alle kosten van SHP, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk (daarbij inbegrepen de kosten voor rechtskundige bijstand) voor het afdwingen van haar rechten tegenover de Afnemer of Cliënt, ten laste van de Afnemer of Cliënt komen. 

6.8 Het is de Afnemer of Cliënt niet toegestaan om eventueel op SHP bestaande vorderingen over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van SHP vooraf. 

Artikel 7. Intellectuele eigendom en gegevensbescherming 

7.1 De Afnemer of Cliënt mag presentaties, hand-outs en ander verstrekt materiaal die SHP hem verstrekt, niet anders dan ten behoeve van de Dienstverlening van SHP gebruiken. Bovengenoemde documenten kunnen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van SHP aan derden worden verstrekt. 

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, I) presentaties en II) hand-outs berusten bij SHP, ook indien de Afnemer of Cliënt hier enige bijdrage aan heeft geleverd. 

7.3 In het kader van, onder andere, de uitvoering van de overeenkomst of het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving, dient SHP persoonsgegevens te verwerken. SHP  verwerkt deze persoonsgegevens te allen tijde conform de toepasselijke privacywetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”). Op de door SHP te verwerken persoonsgegevens is de Privacyverklaring van SHP van toepassing. Deze kan worden geraadpleegd via de website van SHP. 

7.4 Indien SHP de persoonsgegevens in opdracht van de Afnemer en in overeenstemming met de door Afnemer bepaalde doeleinden, middelen, bewaartermijnen en instructies zal verwerken en SHP en Afnemer derhalve op grond van de AVG aan te merken zijn als respectievelijk een verwerker en een verwerkingsverantwoordelijke, dan zullen SHP en de Afnemer in het kader van het verwerken van de persoonsgegevens door SHP een verwerkersovereenkomst sluiten die de rechten en verplichtingen van beide partijen conform de AVG/UAVG regelt. 

Artikel 8. Ontbinding 

8.1 Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden heeft SHP het recht de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden indien de Afnemer een eigen aanvraag voor faillissement indient of in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Afnemer door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. De Afnemer is aansprakelijk voor de door SHP geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot, winstderving en transportkosten. 

8.2 Tekortkomingen in het resultaat van Diensten vormen geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst, tenzij SHP na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) binnen een periode van 120 dagen aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de Afnemer tot ontbinding van de Overeenkomst bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.  

Artikel 9. Aansprakelijkheid voor schade 

9.1 SHP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de behandelaar of uitvoerende is uitgegaan van de door de Afnemer of Cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens. 

9.2 Indien SHP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SHP beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

9.3 SHP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SHP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SHP toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer of Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade  als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. SHP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 10. Nietigheidsclausule 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven partijen gehouden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Partijen zullen de nietige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een andere bepaling welke wel geldig is, en wel op dusdanige wijze dat de nieuw bepaling zo min mogelijk verschilt van de nietige of niet-afdwingbare bepaling, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de strekking van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Indien de Afnemer geen particuliere consument is, zullen alle geschillen tussen SHP en de Afnemer in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, dit onverminderd het recht van SHP om de Afnemer te dagvaarden voor een andere bevoegde rechter. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1 SHP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer of Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SHP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SHP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. SHP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SHP zijn verbintenis had moeten nakomen. 

12.3 SHP kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

12.4 Voor zover SHP ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SHP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer of Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Uitgave januari 2022