Sos Holistische Psychologie
7. Product Specifieke Bepalingen

7. Product Specifieke Bepalingen

Algemene Voorwaarden SHP – Product Specifieke Bepalingen 

PRODUCT SPECIFIEKE BEPALINGEN 

Deze Product Specifieke Bepalingen zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Bepalingen en andersom. 

Deel 1. Counseling 

1.1 De therapeut werkt altijd op afspraak. Er zijn geen inloopuren.  

1.2 De therapeut werkt indien mogelijk buiten reguliere werktijden op verzoek van de cliënt of op verzoek van de therapeut zelf, maar is hier echter niet toe verplicht. 

1.3 De therapeut heeft een inspanningsplicht jegens de cliënt, geen resultaatverplichting. 

1.4 Betaling  

1.4.1 Het consult kan na afloop middels de volgende vormen worden betaald:  

(I) contant geld;  

(II) door middel van ING Betaalverzoek die via de smartphone van de therapeut naar de cliënt wordt verstuurd. De cliënt dient deze ter plekke te voldoen;  

(III) de factuur wordt naar het bij SHP bekende e-mailadres verstuurd, waarbij de betaling van de factuur binnen 30 dagen dient te geschieden.  

1.4.2  De kosten voor de consulten staan vermeld op de website van SHP. 

1.5 Een consult kan tot 24 uur van tevoren door de cliënt kosteloos worden verplaatst of worden geannuleerd.  

1.6 Een annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt in rekening gebracht bij de cliënt. 

1.7 De therapeut heeft ten alle tijden het recht, om welke reden dan ook, het consult te annuleren. De cliënt wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte van gesteld, zij het telefonisch dan wel via e-mail.  

1.8 Counseling en therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de therapeut en de cliënt vrij om het traject op elk moment te beëindigen. 

1.9 SHP is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De therapeut is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met SHP, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de therapeut. 

1.10 SHP houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt. 

1.11 Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de therapeut bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. SHP draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden. Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. De client kan schriftelijk vragen het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt. 

1.12 Een digitaal dossier mag worden ingezien door de cliënt zelf. De cliënt kan een digitaal afschrift vragen van verslagen of stukken die in zijn dossier zijn opgeslagen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht. 

1.13 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via e-mail: info@sos-hp.nl. De klacht zal uiterlijk binnen een week in behandeling worden genomen waarna er door de therapeut contact wordt opgenomen voor een oplossing. 

1.14 De therapeut van SHP valt onder de ethische code voor counselors en zal in die hoedanigheid het traject met de cliënt vervolgen.